Om os

Nyborg Motorbådklub er en klub for alle bådejere med motor, der har lyst til at være en del af fællesskabet

med interesse i at sejle. Vi bor i et dejligt nyt klublokale, indviet i 2018, hvor vi i løbet af året mødes ved flere arrangementer udover det faste årsprogram.


VEDTÆGTER for NYBORG MOTORBÅDKLUB

§1.
Klubbens navn er NYBORG MOTORBÅDKLUB.
Den er stiftet 6 januar 1959 med det formål gennem lyst og fællessejllads at styrke kammeratskabet blandt fritidssejlere og i øvrigt at virke til fremme af fritidssejleres almene interesser.


§2.
Klubben består af aktive og passive medlemmer. Som aktive medlemmer optages ejere af fritidsbåde, der anvendes til lystsejlads. Bådene skal være ansvarsforsikrede. Kun aktive medlemmer har stemmeret på klubbens generalforsamling. Kun tidligere aktive medlemmer kan overgå til passivt medlemskab eller ved bestyrelsens godkendelse.


§3.
Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på generalforsamlingen og betales for et år ad gangen.
Passiv: kontingent
Aktiv: kontingent = 1 stemme
Aktiv: familiekontingent =2 stemmer.


§4.
Klubbens højeste myndighed er generalfor-samlingen. Ordinær generalforsamling afholdes èn gang årligt i sidste halvdel af februar måned.
Ekstraordinær generalforsamling skal sammenkaldes, når 3 af bestyrelsens medlemmer eller 10 aktive medlemmer forlanger det.
Generalforsamlingen kan med almindelig stemmeflertal fatte gyldige beslutninger.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være fremsendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalfor- samlingen.
Til lovændring kræves majoritet på to tredjedele af de fremmødte aktive medlemmer.


§5.
Bestyrelsen består af 3 aktive medlemmer foruden formand og kasserer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

2 suppleanter og 2 revisorer vælges for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.


§6.
Klubbens regnskab, der afsluttes pr. 31 . December, føres af kasseren, som forelægger det på den ordinære generalforsamling i revideret stand.
Det skal tilstilles revisorerne og i 8 dage før generalforsamlingen skal det være fremlagt til gennemsyn hos kassereren.

§7.
De aktive medlemmer har pligt til i sommer-sæsonen at føre klubbens stander på deres både og det er et forlangende, at bådene holdes i en sådan orden og tilstand, at klubbens stander altid bæres af velholdte fartøjer.
Det fremhæves, at ethvert medlem har pligt til at ryddeliggøre vinterliggeplads straks efter bådens søsætning.


§8.
Såfremt et medlem i ord eller handling eller indirekte er årsag til at klubben eller dennes bestyrelses renommè skades eller bringes i miskredit, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet.


§9.
NYBORG MOTORBÅDKLUB kan ikke ophæves så længe 10 medlemmer stemmer imod ophævelsen. Denne kan ikke forandres eller udelades. Således vedtaget på generalforsamlingen d. 7. Dec. 1995


Sidst revideret februar 2023